روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۲ دوشنبه ۱ خرداد - شماره 4364

ایرانی‌ها هفتمین ملیت در میان پزشک و جراح مهاجر در ایالات متحده

رشد ۲۴ درصدی حضور ایرانی‌ها در کادر بهداشت‌ودرمان امریکا

رصدخانه مهاجرت ایران طی آماری از رشد ۲۴ درصدی حضور ایرانی‌ها در کادر بهداشت‌ودرمان امریکا خبر داد.
رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرد: در سـال 2021 قریـب بـه 2/8 میلیـون مهاجـر به عنـوان نیـروی کار بهداشـتی در نظـام سلامت ایـاالت متحـده آمریـکا  مشـغول بـه فعالیـت بوده انـد. به عبـارت دیگر بیـش از 18 درصد از جمعیـت 15/2 میلیون نفری شـاغل در بخش بهداشـت  و درمـان ایاالت متحـده آمریـکا را مهاجـران تشـکیل میدهند.
 این سـهم در برخی از مشـاغل مرتبط با بهداشـت و سلامت  بیشـتر نیـز هسـت. به عنـوان مثـال پزشـکان و جراحـان با 26 درصـد و دسـتیاران بهداشـتی خانگی بـا 40 درصـد از جمله گروههـای شـغلی مرتبـط با بهداشـت و سلامت هسـتند که مهاجـران نقـش پررنگـی در آن دارنـد. در مجمـوع تقریبا 6/1 میلیـون مهاجـر در مشـاغل کلیـدی حوزه بهداشـت و درمان همچون پزشـک، پرسـتار، دندانپزشـک، داروسـاز، یا متخصص بهداشـت دهـان و دنـدان در ایـاالت متحده مشـغول به فعالیت هسـتند.
از لحـاظ جنسـیت نیـز مردان و زنان مهاجر سـهم بیشـتری در برخی از بخشها نسـبت بـه همتایان آمریکایـی (متولدان بومـی) خـود در سیسـتم بهداشـتی ایاالت متحـده داشـته اند. به عنـوان مثـال در سـال 2021 میلادی 23 درصـد از مردان و 5 درصـد از زنـان متولـد خـارج در حرفـه پزشـکی و پرسـتاری مشـغول بـه فعالیت بودنـد، در حالی کـه این رقـم در مردان  بومـی متولدشـده در ایـاالت متحـده آمریکا بـه ترتیـب 17 درصد 3 درصد بوده اسـت.
در بخـش مراقبتهـای بهداشـتی نیـز مهاجران سـهم بیشـتری نسـبت به همتایـان بومی متولدشـده در ایـالات متحده آمریـکا ایفـا کرده انـد. در میـان متولدیـن خارجـی، 49 درصـد از زنـان و 27 درصـد از مـردان در ایـن مشـاغل کار میکردند،  در حالـی کـه ایـن رقـم در زنـان متولد ایـالات متحـده 34 درصد و در مـردان متولـد ایالات متحـده 23 درصد بوده اسـت.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه