روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند - شماره 3851
بازگشت ارز صادرات غیرنفتی ۳ درصد افزایش یافتواگذاری ۶ هزار معدن به سرمایه‌گذاران متعهد ‌می‌توانستیم هواپیماهای بهتری بخریمگوشت قرمز مورد نیاز در داخل کشور قابل تامین استروش عرضه‌های اولیه تغییر می‌کندمرزها هم باز شود، قطعات را از سازندگان داخلی تامین می‌کنیمرشد ۵ درصدی تولید چای نسبت به سال گذشته مواظب دلارها و سکه هایتان باشید
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه