روزنامه کائنات
7

شهرستان

۱۴۰۰ شنبه ۲۵ دي - شماره 4061
 اهالی ۱۱ روستای تحت پوشش مجتمع یک جفتی از آب شرب پایدار بهره مند شدندمانور مشترک مقابله با آلودگی نفتی
 و جستجو و نجات دریایی در بندر بوشهربرگزار شدبانک‌ها و دستگاه های اجرایی در طرح زیست بوم اشتغال همراه باشند۱۹۸۲ درخواست مردم به رئیس جمهور در میز ارتباطات مردمی کمیته امداد استان قم ثبت و درحال بررسی استتقدیر مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
از فرمانده سپاه قمذوب آهن کانون ارزنده خودباوری و بومی سازی در ۵۰ سال معاصر استپست برق ۲۳۰  کیلوولت صنایع اهواز
 با ارزش سرمایه گذاری ۲۵۰۰ میلیارد ریال وارد مدار شدرفع مشکل افت فشار آب ۱۸ روستای شهرستان گیلانغرب
با اصلاح خط انتقال آب مجتمع ویژنانآخرین آمار متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان گلستان بیش از ۴۲هزارنفر
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه