روزنامه کائنات
4

جامعه

۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند - شماره 3851
قدرت بودجه ۱۴۰۰ شهرداری برمبنای ارزش زمانی پول حتی از بودجه سال ۹۰ کمتر استسفر  به خوزستان محدود می شود ۶آغاز طرح «سلامت نوروزی» اورژانس از ٢٥ اسفندافزایش میزان مراجعین سرپایی در استان تهرانافزایش ۱۰ درصدی مسافران متروکرونا، چالشی برای ناشنوایانلزوم تسریع بررسی پرونده پرستاران جانباخته کرونا برای تعرفه های پزشکی ۱۴۰۰
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه