روزنامه کائنات
7

شهرستان

۱۴۰۱ دوشنبه ۱۱ مهر - شماره 4220
۹ پروژه آبخیزداری مراوه‌تپه با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در حال انجام است
 اولویت اصلی ما حفظ جان کارگران و کاهش حوادث شغلی است تخصیص اعتبارات لازم جهت تسریع در روند اجرای پروژه های آبرسانی تک روستاییتعمیرات با مشاركت شركت های دانش بنیان داخلی شتاب فزاینده‌ای می گیرد ایجاد امكان كشاورزی در ۱۰۰ هكتار از اراضی همجوار تاسیسات نفت و گاز مارون ۴۶۶ هکتار نهالکاری دستاورد اجرای طرح ترسیب کربن در حوضه آبخیز گالیکشتفاهم نامه همکاری بین آموزش فنی حرفه ای و بسیج سازندگی بوشهر منعقد شد
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه