روزنامه کائنات
7

شهرستان

۱۴۰۳ دوشنبه ۱۸ تير - شماره 4630
۱۵ پروژه گازرسانی شهرستان هوراند در حال اجرا استهم افزایی با شركت های دانش بنیان كلیدی ترین روش بومی سازی استتحول شاخص های بهداشتی درمانی مازندران فراتر از تراز کشوریرویداد هدایت تخصصی و توانمندسازی با هدف اشتغال جوانان برگزار می شودهزینه کرد ۷۶۰ میلیارد ریالی
 برای نصب بخاری‌های هرمتیکرشد ۲۱ هزار نفری آمار ورزشکاران سازمان یافته آذربایجان شرقیپرداخت ۱۰هزار فقره وام بدون ضامن طی سال ۱۴۰۲ در استان گلستانحراست نفت و گاز مارون
حراست برتر مناطق نفتخیز جنوب شد
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه