روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۱ مهر - شماره 3996
 طرح جامع مدیریت تولید و مصرف انرژی در کشور تهیه شودافزایش ۱۰ درصدی مصرف گاز در سبد سوخت نیروگاهیواردات گاز از ترکمنستان، صادرات را باثبات‌تر می‌کندفاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی براساس تکمیل زنجیره ارزش شکل خواهد گرفتمبلغ قبض ۹۳ درصد مشترکان خانگی کمتر از ۵۰ هزار تومان شده استتهاتر به نفع کشور استتحقق ۱۰۱.۳ درصدی برنامه تولید نفت و گاز مارونوضعیت منابع آبی تهران نگران کننده‌است
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه