روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۲ يکشنبه ۱۵ بهمن - شماره 4541

سرمقاله

گفتنی های انقلاب


  سعیده مرنضوی- باید موفقیت‏‌هاى به عمل آمده، پیشرفت‌های حاصل شده، تلاش‏‌هاى به ثمر رسیده، موانع رفع‏ شده و توطئه‌های خنثی شده؛ به عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی، خوب برجسته و تدوین شود، تا با تصویرسازى صحیح از انقلاب اسلامى؛ از تحریف حقایق انقلاب اسلامی جلوگیری کرد تا نظام سلطه با کمک راویان خائن و تحلیلگران مغرض، نتوانند با تصویرسازى كاذب، افکار عمومی و افکار نسل‌های بعدی را فریب دهند، تا صحت راه، درستی مسیر مشخص شود و الا ملتی که به صحت راه، درستی مسیرش اعتقاد نداشته باشد یا به آن شک کند مأیوس می‌شود و شکست خواهد خورد.
هدف اصلی و اساسی ادیان الهی ، رشد و تکامل بشر بر مبنای توحید، از طریق دعوت به مبارزه با کفر و شرک و الحاد بوده است. قدرتهای استکباری جهان برای چپاول دسترنج تودههای محروم، نغمهی« جدایی دین از سیاست »را مطرح کردند و با این توطئه توانستند بر جنبه های فکری ، فرهنگی ، دینی و ملی جوامع اسلامی استیلا یافته ، منابع مادی و ذخایر زیر زمینی آنها را به غارت ببرند و عجز و یاس را بر جوامع اسلامی حاکم گردانند.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بر چنین عقیده و نغمه ای خط بطلان کشید و نهضت اسلام را تبدیل به پدیدهای منسجم و جهانی نمود .
امام خمینی (ره) در ادامهی قیام خود؛ تنها به مبارزه با حکومتهای غاصب و ضد اسلامی اکتفا نکرد بلکه به منظور ایجاد حاکمیت الهی بر اساس موازین اسلام ( در عمل ) اصل مقدس ولایت فقیه را مطرح و زمام امور جامعه اسلامی را خود در دست گرفت و رهبری سیاسی – مذهبی را عینیت بخشید و توانست چهرهی مخدوش جهان اسلام را اصلاح کرده، تأثیر فوقالعادهای بر جهان اسلام و کشورهای جهان سوم بگذارد.
یکی از افتخارات موهوم پادشاهان ایران، نظام کهن شاهنشاهی در ایران بود که خاندان پهلوی نیز خود را وارث آن قلمداد میکرد. این خاندان برای از بین بردن فرهنگ اسلامی در کشور؛ سعی میکرد. با هزینههای گزاف از اموال و منابع این ملت ستمدیده، فرهنگ شاهنشاهی را جایگزین فرهنگ اسلام بنماید. به این منظور جشنهای متعددی از جمله جشنهای 2500 ساله را، آن هم با بدترین شکل فساد و فحشا برگزار کرد تاریخ هجری را به تاریخ شاهنشاهی تبدیل کرد؛ و تعویض نامها و نیز وضع قوانین غیر دینی را به منظور محو دین از جامعه اسلامی ایران به انجام رسانید. امام خمینی ( ره) پس از سقوط رژیم شاهنشاهی در اولین پیام خود به ملت شریف ایران فرمودند :
«من به این پیروزی که برای ملت ایران پیدا شده است تبریک می گویم. یک شاهنشاهی ظالم دو هزار و پانصد ساله را شما ملت ایران، با مشت و با همتی بزرگ و ایمانی راسخ سرنگون کردید و توجه به پشتیبانیهایی که از او می شد نکردید»
برگزاری انتخابات در جوامع انقلابی، آن هم در اولین ماههای بعد از انقلاب امری دور از انتظار است چرا که با وجود توطئههای جهانی ممکن است انتخابات آزاد، باعث روی کار آمدن ضد انقلاب یا بهانهای برای کوبیدن این جوامع از طرف مجامع استعماری شود. امام خمینی (ره)با آگاهیهای فراوانی که به مردم میدادند و با اعتمادی که به مردم داشتند. حاکمیت بر سرنوشت مردم را به خودشان سپردند: از جملهی آنها انتخابات نظام جمهوری اسلامی ، انتخابات قانون اساسی ، انتخابات خبرگان ، انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس است که در همان سال اول انقلاب برگزار شد. این کار غیر مترقبه فقط و فقط به جهت حضور آگاهانهی مردم در صحنههای متعدد انقلاب بوده است امام خمینی (ره) با اشاره به این دستآورد عظیم فرمودند :«نقطهی روشنی که در این اواخر عمر برای من امیدبخش است همین آگاهی و بیداری نسل جوان و نهضت روشنفکران است که با سرعت در حال رشد است.»
علت اصلی عقبماندگی و بدبختی مردم مسلمان جهان، در سرسپردگی و وابستگی حکومتهای آنها به استکبار است و راه رهایی از این بدبختی، کسب استقلال است.
همانطوری که دربارهی هر فرد، مسأله استقلال وعدم استقلال مطرح است. دربارهی جامعه نیز چنین مسالهای در سطحی بسیار بالاتر مطرح است با یک نگاه سطحی به نقشهی سیاسی جهان مشاهده می شود که بعضی از کشورها فرمانده هستند و بعضی فرمانبر. در کشور ما نیز قبل از انقلاب این وضع حاکم بود. غرب و به خصوص آمریکا با تاراج منابع اقتصادی ما به شکلهای گوناگون کشورمان را به صورت مستعمره درآورده بودند به طوری که در هیچ موردی ما به خود متکی نبودیم. ولی این ملت تصمیم گرفت با همتی مردانه قید و بندهای بندگی را پاره کند و استقلال سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و فکری خودش را به دست آورد و خودش برای خودش فکر کند و تصمیم بگیرد.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه